بولتن افتتاحیه هفتمین دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران