"نبض بی جان"

"نبض بی جان"
محمدرضا یزدی
۱۳ الی ۲۷ اردیبهشت ۹۸
گشایش ۱۶ تا ۲۰ ساعت بازدید ۱۱ تا ۱۹
بیرون از دستان (وی گالری)