کمیته دانشجویی

آیین نامه کمیته دانشجویی

آیین نامه کمیته دانشجویی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایرانکمیته دانشجویی به جهت ایجاد بسترهای لازم برای ورود دانشجویان مجسمه سازی به فعالیت‌های گروهی و گسترش روابط با نهادهای دانشجویی و دانشگاهی و استفاده از توانایی‌های بالقوه دانشجویی در پیشبرد اهداف انجمن و طبق اختیارات هیات مدیره بر اساس ماده 39 اساسنامه انجمن هنرمندان مجسمه ساز با شرح زیر تشکیل می‌گردد.ماده 1-  اهداف کمیته: 1-1 تدوین راهکارهای ورود دانشجویان مجسمه سازی…