کمیته کارشناسی

آیین نامه کمیته کارشناسی

آیین نامه کمیته کارشناسیاهداف و موضوع فعالیت1- ارزشیابی و کارشناسی آثار حجمی در سطح انجمن و جامعه مطابق با آخرین روشهای کارشناسی ایران و جهان2- سیاستگزاری در جهت برگزاری نمایشگاهها، بی ینالها، جشنواره ها3- مشاوره و کارشناسی هنری جهت مجوز آمموزشگاههای مجسمه سازی4- انجام خدمات مشاوره ای و برگزاری جلسات نقد و بررسی در جهت ارتقاء سطح کیفی کارشناسی5- تحقیق و پژوهش6- ارائه دستور العمل کارشناسی- اجرائی جهت انتخاب، نظارت،…