محمد مهدی صنعتی

نائب رئیس


عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران

جوايز
اثر اول برگزيده يک دهه نقش برجستههاي شهري در دوسالانهي ديوارنگاري براي نقشبرجسته گردونه مهر. 1392

آثار شهري
نقش برجسته گردونه مهر، نصب در بزرگراه صدر. 1389
نقش برجسته انگاره کهن، نصب در زيرگذر سعدي (دروازه دولت). 1394
اثر حجمي ميدان ونک. 1394
اثر حجمي براي فستيوال درختستان، نصب در خيابان وليعصر. 1395

نمايشگاهها
چهارمين نمايشگاه گروهي اعضاي انجمن هنرمندان مجسمهساز ايران؛ خانه هنرمندان. 1395
چهارمين دوسالانه مجسمه هاي شهري. 1393
نمايشگاه گروهي رهايي؛ غزه . فرهنگسراي نياوران. 1393
نمايشگاه گروهي فارغ التحصيلان دانشگاه هنر. خانه هنرمندان ايران. 1392
نمايشگاه 100 اثر 100 هنرمند . گالري گلستان. 1392
سومين دوسالانه مجسمه هاي شهري. 1391
نمايشگاه گروهي «انسان از نگاه معاصر». گالري فروهر. 1391
اولين دوسالانه ديوارنگاري شهري و گرافيک محيطي. تهران. برج ميلاد. 1391
ششمين دوسالانه مجسمه سازي ايران. تهران.1390
نمايشگاه گروهي «عکس...فضا، نقاشي» گالري الهه . 1388
جشنواره سراسري پوستر با عنوان« انسان و ترافيک». 1387
اولين جشنواره بزرگ هنرهاي تجسمي شهر. 1387

مدير هنري مجله مجسمه