صفا سبطی

دبیرهیات مدیره

کارشناسی: صنایع دستی، کارشناسی ارشد: پژوهش، دکتری پژوهش هنر
مقالات منتشر شده
- "بدنمندی در پدیدارشناسی هوسرل، مرلوپونتی و لویناس" . (نشریه علمی پژوهشی حکمت و فلسفه)
- "مفاهیم فلسفی مرلوپونتی بستری برای تحلیل هنر تعاملی: نگاهی به پرفورمنس کشتزار" . (نشریه علمی پژوهشی کیمیای هنر)
- "مسئولیت در برابر مرگ دیگري: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس". (نشریه علمی پژوهشی غرب شناسی بنیادی)
- "تحلیل تعامل مخاطب با چیدمان تعاملی «باران متن» بر اساس مفهوم بدنمندی در فلسفه مرلوپونتی. (نشریه علمی پژوهشی مجله رسانه)
- "آیا صنایع دستی هنر است؟ جستجوی جایگاه صنایع دستی در بین هنرها بر اساس زیبایی شناسی کانت".(نشریه علمی پژوهشی کیمیای هنر)
- "هنر تعاملی: فراسوی رسانه معین هنری شاخصه ها و رویکردها" (نشریه علمی پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات) پذیرش شده و در دست چاپ
تالیف کتاب
- "ساختارگرایی و پساساختارگرایی با رویکرد فلسفی" . (چاپ اول نشر قلم نوین، چاپ دوم انتشارات سیاهرود)
- "زیبایی شناسی زدایی، رویکردی ساختارزدایانه به زیبایی شناسی" . (چاپ اول نشر قلم نوین، چاپ دوم انتشارات سیاهرود)
- "دریدا، فلسفه و ذات دانشگاه" (انتشارات سیاهرود)
- نقاشی روی چرم (سازمان آموزش فنی و حرفه ای، در دست چاپ)

فعالیت ها و سوابق هنری
- عضو انجمن مجسمه سازان از سال 1383
- شرکت در بینال اول و دوم مجسمه سازی
- برگزاری 1 نمایشگاه انفرادی مجسمه
- شرکت در 7 نمایشگاه گروهی مجسمه