سارا روحی صفت

بازرس

فارغ التحصیل مجسمه سازی از هنر های زیبا دانشگاه تهران

عضو انجمن مجسمه سازان ایران

نمایشگاههای انفرادی:

از مجموعه " یک شب معمولی"  گالری طراحان آزاد 1393

من نبودم    گالری طراحان آزاد 1391

+ه      گالری طراحان آزاد    1389

کدبانو      گالری طراحان آزاد  1387

رختشوی خانه   ابن سینا  1385

نمایشگاههای گروهی:

لوسانجلس 1394

بینال ششم مجسمه سازی تهران   1391

 بینال پنجم  مجسمه سازی تهران 1386

  بینال چهارم مجسمه سازی تهران 1384

فیگوراتیو   گالری شیرین   1391

    هلند   1391Fresh air   

       سفارت بلژیک 1391

جهان بینی ایرانی موزه فرایز  برلین  1390

   گالری طراحان آزاد   1390Privete

آشپز خانه   گالری محسن  1390

بذرهای بائوباب   گالری آران   1389

موزه هنر هی معاصر اصفهان  1386

اینستالیشن     گالری تهران 1385

 نمایشگاه گروهی   مکزیکو   1385