اولین دوره از اجرای رویداد فراخوان درختستان(زمستان1393)

به یاد باغ‌هایی که بی‌درخت شدند
زمانی تهران پر از درخت و باغ بود و حالا از آن همه باغ چیزی برای ما به جا نمانده. 26 گروه مجسمه‌ساز در روز درخت‌کاری در باغ فردوس جمع شدند تا به صورت نمادین از مقوا و کارتن‌ها درخت بکارند. با این پیام که درخت‌های تنفس‌زا و حیات انگیز را تبدیل به کاغذ و مقوا نکنید.

باغ فردوس یکی از معدود بازماندگان باغهای تهران است، ساخت درخت از آخرین مرحله حیات او، که همان مقوا و کارتن است دارای این پیام مهم است که بازیافت، حفظ میراث طبیعی و محیط زیست تا چقدر بر زندگی ما مهم است و نباید آن فراموش کنیم که این همه کاغذ و مقوا زمانی درخت‌های تنفس‌زا و حیات‌انگیز بودند.