نمایشگاه طراحی های "رکن الدین شهابی"

از شما دعوت می شود در افتتاحیه نمایشگاه طراحی های "رکن الدین شهابی" در گالری زربین شرکت فرمایید
افتتاحیه: ١١ اسفند ماه
ساعت:١٦
شهسوار (تنکابن).میدان شیرودی.ابتدا خیابان ورزش.کافه کتاب.گالری زربین