مراسم رونمایی کتاب هفتمین بی ینال مجسمه سازی

مراسم رونمایی کتاب هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران
مکان سالن شهناز خانه هنرمندان ایران
زمان سه شنبه ۲ بهمن ۹۷ از ساعت ۴ لغایت ۵/۳۰ بعداز ظهر