اصلی

گزارش برگزاری مجمع عمومی سالیانه (نوبت دوم)

گزارش برگزاری مجمع عمومی سالیانه (نوبت دوم): جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران مورخ ۲۸/ ۴/ ۹۸ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزارشد. با اعلام به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی نوبت دوم طبق اساسنامه و اعلان رسمیت یافتن جلسه, دستور جلسه مجمع به ترتیب ذیل اجرا شد:- تشکیل هیات رئیسه براساس آراء اعضاء - قرائت گزارش هیئت مدیره با موضوع عملکرد یکساله انجمن توسط دبیر…

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم

     با توجه به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  مورخ 09/04/1398 و در اجرای ماده12 اساسنامه بدین وسیله از کلیه اعضاء اصلی موسسه فرهنگی هنری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران به شماره ثبت10626و شناسه ملی 10100428046جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1398دعوت به عمل می آید. دستور جلسه : استماع گزارش بازرس قانونی سال1397 بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به29 اسفند ماه 1397…

صفحه1 از63