محمدرضا یزدی

نائب رئیس
1388 عضو پیوسته انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران
1390 عضوبنیاد ملی نخبگان کشور
1392 عضوهیئت انتخاب آثار و مشاور شورای سیاست گذاری ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران
1393  دبیر همایش های ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران
1394 عضو هیات داوری آثار هفتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران) برج میلاد(
1394  تدریس در گروه مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران  و گروه طراحی صنعتی  دانشگاه پارس
1394 عضو شورای سیاست گذاری و انتخاب آثار اولین سالانه هنرهای شهری تهران
1395 عضو شورای سیاست گذاری وانتخاب آثار هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران
1395 عضو شورای انتخاب آثار اولین جشنواره هنرهای تجسمی "نفس"
1395 عضو دهمین دوره هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران
1395 عضو شورای سیاست گذاری و شورای هنری دومین سالانه هنرهای شهری تهران
1389 تا 1395 نگارش مقالات علمی پژوهشی وعلمی ترویجی با موضوعات "مجسمه سازی وشهرهای آینده"
"بررسی تعاملات دین ومدرنیته " تاثیرمدرنیته برمجسمه سازی معاصر ایران"  آسیب شناسی سمپوزیوم های مجسمه سازی ایران"
"سمپوزیوم مجسمه سازی به مثابه صنعت فرهنگی