مجید حقیقی

عضوهیات مدیره

عضو هیات مدیره انجمن مجسمه‌سازان ایران سال 1395-97
دبیر اجرایی هشتمین سمپوزیوم بین المللی تهران 1396
دبیر اجرایی فراخوان طراحی مجسمه های شهری میادین شهر محلات 1395
شورای فنی سازمان زیبا سازی شهر تهران از سال 1395
شورای فنی دومین دوره ورک شاپ بهارستان تهران 1396
شورای هنری وعضو کمیته داوران اولین دوره ورک شاپ بهارستان تهران 1395
شورای هنری وعضو کمیته داوران دومین دوره ورک شاپ بهارستان تهران 1396
شورای انتخاب آثار هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی تهران 1396
شورای سیاست‌گذاری هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی تهران 1396
شورای انتخاب آثار هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی تهران 1394
شورای سیاست‌گذاری هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی تهران 1394
شورای سیاست‌گذاری (مشا ور) ششمین سمپوزیوم بین‌المللی تهران 1393
عضو رسمی انجمن مجسمه‌سازی از سال 1386
عضو رسمی موسسه توسعه هنر‌های تجسمی معاصر از سال 1392