شورای انتخاب آثار فراخوان «طهران - تهران» اعلام شد