اسامی منتخبین بخش درختستان بهارستان ٩٧ اعلام شد

با اعلام فراخوان بخش درختستان رویداد بهارستان ٩٧، تعداد ۱۰٩۰ طرح از ۵۱٧ هنرمند به دبیرخانه ارائه شد که در نهایت آثار رسیده در عمارت عین الدوله از سوی شورای انتخاب آثار مورد برسی قرار گرفت.
شورای انتخاب آثار با درنظر گرفتن رویکرد سومین سالانه هنرهای شهری بهارستان ٩٧، ویژگی‌های هنری، قابلیت اجرا و ارتباط طرح‌های ارائه شده با موقعیت‌های شهری، تعداد ۴۰ طرح را از ۴۰ هنرمند در بخش درختستان را انتخاب نمود.
اسامی افراد منتخب را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

http://l1l.ir/4mo1