اطلاعیه صندوق اعتباری هنر در خصوص استمرار بیمه تامین اجتماعی اعضاء

اطلاعیه صندوق اعتباری هنر در خصوص استمرار بیمه تامین اجتماعی اعضاء

به اطلاع اعضاء محترم صندوق اعتباری هنرمی رساند؛ به منظور استمرار پوشش بیمه تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد گسست و وقفه در قراردادهای بیمه توصیه می شود، به شعب تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه و نسبت به واریز سهم بیمه خود در موعد مقرر، به طور منظم اقدام نمایید.
با توجه به اینکه اوایل هرسال تعرفه قانونی حداقل حقوق تعیین و ابلاغ، شایسته است به فوریت وفق مقررات سال 97 سازمان تامین اجتماعی نسبت به انعقاد قرار داد، اقدام تا ضمن استمرار خدمات بیمه تامین اجتماعی امکان بهره مندی از بیمه تکمیلی این صندوق نیز فراهم باشد.
بر اساس تفام نامه منعقد شده میان سازمان تامین اجتماعی و صندوق اعتباری هنر مبنای پرداخت حق بیمه برای متقاضی براساس 18 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال است که از 18 درصد یاد شده معادل 10 درصد از کمک ویژه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط صندوق اعتباری هنر پرداخت می شود.
شایان توجه است؛ مبلغ پرداختی از سوی بیمه شدگان صندوق اعتباری هنر هرساله براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی تعیین می شود.