آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان خانه هنرمندان ایران(نوبت اول)