برگزیدگان مرحله نخست «سومین دوسالانه مجسمه‌های شهری مشهد» معرفی شدند.

برگزیدگان مرحله نخست «سومین دوسالانه مجسمه‌های شهری مشهد» معرفی شدند.
به گزارش دبیرخانه دوسالانه سوم مجسمه‌های شهری مشهد، با برگزاری جلسه بررسی رزومه هنرمندان متقاضی، نفرات راهیافته به مرحله بعد مشخص شدند.