مراسم نکوداشت " لیلیت تریان " بانوی مجسمه ساز ایران

مراسم نکوداشت " لیلیت تریان " بانوی مجسمه ساز ایران
شنبه ۲۵ اسفند ۹۷
ساعت ۱۸/۳۰ تا ۲۰/۳۰
خانه هنرمندان ایران