گفتگو پیرامون سومین دوسالانه مجسمه های شهری مشهد

نوزدهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی پیرامون مباحث امروزین مجسمه سازی معاصر ایران:
گفتگو پیرامون سومین دوسالانه مجسمه های شهری مشهد
يكشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ سالن اميرخانی خانه هنرمندان