چهل و سومین جلسه هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

چهل و سومین جلسه هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

مدعوین:  جناب آقای محمد مهدی صنعتی( بازرس انجمن)
دستورجلسه:

تصمیم گیری در خصوص زمان دقیق  تشکیل مجمع فوق العاده جهت اعمال تغییرات اساسنامه .
تصمیم گیری در خصوص شرایط انتشار و توزیع ویژه نامه بینال های مجسمه سازی.
سیاست گذاری و تعیین تقویم سالانه فعالیت های انجمن در خانه هنرمندان ایران.
 جلسه آنلاین در خصوص همکاری های مشترک جهت نمايشگاههاي برون مرزي با خانم ميرفخرايي