گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: محمد حسین غلام زاده
  • سال تولد: 1365
  • مدرک تحصیلی: فارغ التحصيل رشته مجسمه سازى دانشگاه تهران ١٣٩٠
  • WebSite:

خودویرانگری- 1394

خودویرانگری- 1394

خودویرانگری- 1394

استاد- 1390

بدون عنوان- 1390

قهرمان-1393

خودویرانگری- 1394

خودویرانگری- 1394

غریق- ترکیب مواد-1394

فاتح- 1393

محمد حسین غلام زاده

نمايشگاه هاى انفرادى :
-١٣٩٦ گالرى دستان ، اتاق برق ، تهران

-١٣٩٤،گالرى زيرمين دستان ، تهران
-١٣٩٢، گالرى زيرزمين دستان ،تهران

نمايشگاه هاى گروهى :
-١٣٩٦ آرت فير سيدنى ٢٠١٧ ، غرفه گالرى زيرزمين دستان
-١٣٩٦ ، گالرى دستان ، وى كافه ، "به روز رسانى ٥"
-١٣٩٥ ، آرت دبى ٢٠١٧ ، غرفه گالرى زيرمين دستان
-١٣٩٥ ، گالرى توتال آرتز ،دبى ،نمايشگاه "تصوير خود" ، به كيورتورى فريدون آو
-١٣٩٥ ، آرت دبى ٢٠١٦، غرفه گالرى زيرزمين دستان  
-١٣٩٥، گالرى دستان +٢، نمايشگاه "به روز رسانى"
-١٣٩٥، نمايشگاه "بى بابك" به كيورتورى فريدون آو ، گالرى  آران _ تهران و گالرى توتال آرتز _ دبى
-١٣٩٤، گالرى آبى ، تهران
-١٣٩٤ ، آرت دبى ٢٠١٥، غرفه گالرى زيرزمين دستان
-١٣٨٩ ، گالرى فرهنگسراى قانون، تهران
-١٣٨٧ ، گالرى افرند ، تهران

-١٣٨٩ ، شركت در دومين دوسالانه مجسمه هاى شهرى، تهران
-١٣٩١ ، شركت در سومين دوسالانه مجسمه هاى شهرى ، تهران