گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: فائقه کمالی زاد
  • سال تولد: 1334
  • مدرک تحصیلی:
  • WebSite:

نام اثر :مادرودوفرزند
متراژ: ٦٠سانتيمتر
متريال: سفال
تاريخ اثر: ١٣٧٣

نام اثر:انتظار
مكان : موزه هنرهاي تجسمي
تاريخ:١٣٧٤
متريال: سفال
متراژ: ٣٠سانتيمتر

نام اثر:انتظار
مكان : موزه هنرهاي تجسمي
تاريخ:١٣٧٤
متريال: سفال
متراژ: ٣٠سانتيمتر

مكان: برج پانيذ زعفرانيه
متريال: سراميك وسنگ سياه اتشفشان
متراژ تابلو ها ٥٠ متر مريع
برجسته
تاريخ اثر:١٣٨٦

مكان: مترو شهيد بهشتي
متريال:سفال
نام اثر: رهگذران
تاريخ:١٣٨٣
متراژ: ١٠مترمربع

مكان: جردن نبش صبا
متريال: فابيرگلاس
نام اثر: قطره نفت
تاريخ اثر:١٣٨٧
متراژ:٨مترمربع

فائقه کمالی زاد