مراسم یادبود هنرمند فقید منیر شاهرودی فرمانفرمایان

مراسم یادبود هنرمند فقید منیر شاهرودی فرمانفرمایان
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
باغ نگارستان
موزه منیر
ساعت ۱۶ تا ۱۷/۵