فراخوان رویداد دو باغ منتشر شد

فراخوان رویداد دو باغ منشر شد . 

جهت دسترسی به متن فراخوان میتوانید به بخش فراخوان ها مراجعه کرده و یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید . 

http://ais.ir/2bagh