آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم

 

   با توجه به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  مورخ 09/04/1398 و در اجرای ماده12 اساسنامه بدین وسیله از کلیه اعضاء اصلی موسسه فرهنگی هنری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران به شماره ثبت10626و شناسه ملی 10100428046جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1398دعوت به عمل می آید.

دستور جلسه :

  • استماع گزارش بازرس قانونی سال1397
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به29 اسفند ماه 1397
  • انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی 1398
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های انجمن
  • سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی

الف: جلسه فوق الذکربا حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد.بنابراین حضور شما برای برگزاری قانونی مجمع مغتنم خواهد بود.

ب: چنانچه هریک از اعضا از حضوردرجلسه معذورباشند می توانند به عضو دیگری از مجمع برای شرکت در رای گیری و اخذ تصمیمات، وکالت کتبی بدهند.متذکر می شود که هر عضو نمی تواند وکالت بیش از دونفر را دارا باشد.

مکان: تهران– خیابان آیت ا...  طالقانی – خیابان شهید موسوی شمالی – ضلع جنوبی باغ هنر  -خانه هنرمندان ایران- سالن استاد شهناز

زمان:روز جمعه مورخ 28/04/1398 ساعت 16