سلسله نشست های تخصصی پيرامون مجسمه سازی معاصر ايران

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران برگزار می كند، سلسله نشست های تخصصی پيرامون مجسمه سازی معاصر ايران:
"گفتار ها و رهيافت ها"
نشست بيستم
مولفه های مجسمه سازی معاصر؛ بررسی و گفتگو در خصوص نمايشگاه مجسمه چهار سوی خيال
با حضور: بهروز دارش
يكشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٨ ساعت ١٧ الی ١٩ خانه هنرمندان ايران، سالن اميرخانی