شورای سیاست گذاری دوباغ تصمیم به تمدید ۳ روز دیگر برای ارسال طرح ها و ایده های پیشنهادی هنرمندان شرکت کننده در این رویداد را اعلام میدارد.

شورای سیاست گذاری دوباغ تصمیم به تمدید ۳ روز دیگر برای ارسال طرح ها و ایده های پیشنهادی هنرمندان شرکت کننده در این رویداد را اعلام میدارد.