فراخوان یازدهمین نمایشگاه سالانه مجسمه های کوچک تا تاریخ ۳۰ مهر تمدید شد

فراخوان یازدهمین نمایشگاه سالانه مجسمه های کوچک تا تاریخ ۳۰ مهر تمدید شد.