سومین نمایشگاه فیگوراتیو با عنوان بیماری در گالری ایرانشهر

سومین نمایشگاه فیگوراتیو با عنوان بیماری
در گالری ایرانشهر
افتتاحیه جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸