بیانیه هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

بیانیه هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

نظر به اهمیت دوسالانه ملی مجسمه سازی در جریان سازی هنر و جایگاه آن به عنوان عرصه‌ای برای گردهم آمدن، ارائه آزاد، تعامل و رشد هنرمندان و رصد آخرین دستاوردهای هنری، انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران روند شکل گیری دوسالانه را بر بستری از گفتگو و هم اندیشی با هنرمندان، صاحبنظران و پژوهشگران آغاز کرد تا با همراهی هنرمندان، ضمن برگزاری یک دوسالانه مستقل، قدم‌هایی تاثیرگذار در عرصه‌ی هنر معاصر بردارد.
در ادامه روند اجرایی دوسالانه، به دنبال وقایع پیش آمده و همزمان با انصراف دبیر، لزوم همفکری برای مراقبت از دوسالانه و به تاخیر انداختن برگزاری ضرورت یافت. بر جامعه هنری و بخصوص اعضای انجمن پوشیده نیست که عدم برگزاری دوسالانه آسیب هایی جبران ناپذیر بر بدنه و جریان هنر وارد خواهد کرد، لذا پس از جلسات متعدد و همفکری و مشورت، حفظ و ادامه دوسالانه به عنوان جریانی مستقل و زمینه ساز رشد و گسترش هنر، در اولویت عملکرد قرار گرفت.

لازم به ذکر است، مراحل اجرایی هشتمین دوسالانه با همراهی اعضای شورای سیاست گذاری و اعضای هیات مدیره انجمن ادامه خواهد یافت و هشتمین دوسالانه مجسمه سازی در خرداد ۹۹ برگزار خواهد شد که گزارش و جزییات آن متعاقبا اعلام می گردد.