گفتگو بر مدار مجسمه

گفتگو بر مدار مجسمه
اين برنامه سلسله گفتگوهايی است با محوريت مجسمه كه توسط انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران برگزار می‌شود.
در اين مجموعه، روح الله شمسی‌زاده، مجسمه ساز ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه به گفتگو با هنرمندان مجسمه ساز می‌پردازد.
تبادل نظر و گفتگو با محوريت مجسمه، تبيين سير تكوينی آثار هنرمند و مستند سازی شرايط روز هنرمندان از اهداف اين برنامه است.
اولين گفتگوی اين برنامه با هادی عرب نرمی، مجسمه ساز و مدرس دانشگاه است؛ عرب نرمی فارغ التحصيل كارشناسی مجسمه سازی و كارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه تهران است. شركت در نمايشگاه های متعدد گروهی و انفرادی مجسمه و حضور در رويداد های مجسمه سازی، بخشی از رزومه اوست.
اين گفتگو به تاريخ يكشنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٩ ساعت ١٧:٣٠ برگزار می‌شود.

- بخشی از برنامه در قالب استوديو ويزيت، اختصاص به حضور مجازی مخاطب در فضای استوديوی هنرمند دارد.
- به منظور آرشيو محتوا، فايل گفتگوها در صفحه اينستاگرام انجمن و صفحات مرتبط بارگذاری خواهد شد.