روند تشکیل انجمنهای صنفی سراسری فرهنگ، هنر و رسانه