گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: معصومه میرحسینی
  • سال تولد: 1354
  • مدرک تحصیلی: ارغ التحصیل مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1380
  • WebSite:
معصومه میرحسینی

 عضو انجمن مجسمه سازان ایران از 1381
عضو هیات مدیره انجمن مجسمه سازان از 1387 تا 1389
فعالیت در کمیته های انجمن مجسمه سازان ایران

داوری در پنج جشنواره ونمایشگاه
طراحی و ساخت پنج مجسمه و اینستالیشن شهری تهران

نمايشگاهها:
یادبود گرافیتی تهران گالری طراحان آزاد 1393
شركت در بينال هفتم مجسمه سازي تهران 1397
شركت در بينال ششم مجسمه سازي تهران 1390
شركت در بينال پنجم مجسمه سازي تهران 1386 منتخب جایزه فرهنگستان هنر
شركت در بينال چهارم مجسمه سازي تهران 1384
شركت در بينال سوم مجسمه سازي تهران 1382
شركت در اولین بینال مجسمه های شهری تهران 1387

شرکت در 40 نمایشگاه گروهی دیگر