بولتن اختتامیه هفتمین دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران