نشست های تخصصی ششمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران

نشست های تخصصی ششمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران
نقد و بررسی دوسالانه ششم
سخنرانان:
سیدمحمد بهشتی
کیوان پورنصری نژاد
جواد حسنجانی
۲۴ مهر ۹۸ ساعت ۱۷ تا ۱۹
سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران