آیین نامه کمیته انتشارات

ایین نامه کمیته انتشارات

این کمیته از ارکان اصلی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران است که از طریق اطلاع رسانی اخبار و رویداد های هنر مجسمه سازی ، طرح  مباحث نظری و آموزشی وانتشار اخبار مربوط به انجمن و اعضا ، به ترویج و تبلیغ مجسمه سازی میپردازد.
 وظایف واختیارات این کمیته به شرح زیر میباشد:
•    نشرفعالیت ها و دیدگاه های انجمن واعضا
•    انتشار اخبار ، رویداد ها و سایرجریانات هنری مرتبط با مجسمه سازی ایران و جهان.
•    برنامه ریزی و اولویت بندی درارائه  کلیه امور مربوط به انتشار اطلاعات .
•    ارتباط با  دبیرانجمن جهت اخذ و انتشار اخبار و مطالب مربوط به  سایر کمیته ها

ارکان کمیته انتشارات عبارتست از :
الف ) سرپرست کمیته ) سرپرست کمیته انتشارات مسئولیت هماهنگی  بین اعضا و ارکان کمیته را به عهده داشته و همچنین به عنوان مدیریت سایت انجمن شناخته میشود. سرپرست این کمیته به مدت دو سال و طبق رای  سایراعضای کمیته انتخاب میگردد.
ب) اعضای کمیته ) اعضای کمیته انتشارات بر اساس علاقه مندی و تخصص و از طریق اعلام آمداگی برای فعالیت در کمیته مزبور جذب خواهند شد. این کمیته در صورت تامین سدن هزینه های مربوطه و با اعلام سرپرست کمیته میتواند به همکاری با نیرو های متخصص غیر عضو بپردازد.
ج) نشریه )  نشریه انجمن به منظور ایجاد بستری تئوریک  و طبقه بندی شده ومکتوب  درقالب نشریه ای داخلی مطرح میگردد. مباحث اصلی آن شامل اخبار و رویداد های مجسمه سازی ایران و جهان ، معرفی هنرمندان و همچنین طرح و گسترش  مباحث نظری مجسمه سازی و سایر مطالب مربوطه می باشد. کمیته انتشارات میتواند با توجه به قابلیت ها و نیاز های موجود نشریه داخلی انجمن را در قالب های ماهنامه ، فصلنامه و یا سالنامه انتشار دهد.شورای سیاست گذاری نشریه از نمایندگان ذی صلاح کمیته آموزش، کارگروه  پژوهش، سرپرست کمیته انتشارات، مدیر مسئول و رئیس هیئت مدیره انجمن تشکیل میگردد. این شورا وظیفه ارزیابی و انتخاب هیئت تحریریه را به عهده دارد.
د) سایت) با توجه به رشد روز افزون جهان مجازی و ضرورت انتقال  تبادلات اطلاعاتی به فضای مجازی،سایت به عنوان مهمترین پایگاه رسانه ای انجمن عمل کرده و امکان دسترسی سریع و آسان اعضا و مخاطبین را به اطلاعات انجمن فراهم می سازد.  از امکانات اصلی این سایت میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
انجمن مجازی شامل فضای اختصاصی برای ارائه نظرات و مصوبات هیئت مدیره ، فعالیت های  کمیته ها، معرفی اعضای  واطلاع رسانی برنامه ها و اخبار داخلی انجمن
نمایشگاه مجازی شامل گزارش تصویری ،اخبار، نقد وبررسی نمایشگاه های مجسمه سازی
 فضای نشریه این فضا محلی است برای قرار گیری و دسترسی اعضا به نشریه مجازی انجمن