آیین نامه کمیته دانشجویی

آیین نامه کمیته دانشجویی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران
کمیته دانشجویی به جهت ایجاد بسترهای لازم برای ورود دانشجویان مجسمه سازی به فعالیت‌های گروهی و گسترش روابط با نهادهای دانشجویی و دانشگاهی و استفاده از توانایی‌های بالقوه دانشجویی در پیشبرد اهداف انجمن و طبق اختیارات هیات مدیره بر اساس ماده 39 اساسنامه انجمن هنرمندان مجسمه ساز با شرح زیر تشکیل می‌گردد.
ماده 1-  اهداف کمیته:
1-1 تدوین راهکارهای ورود دانشجویان مجسمه سازی به عرصه فعالیت‌های اجتماعی
1-2 آشنایی دانشجویان مجسمه سازی با نهاد انجمن هنرمندان مجسمه ساز و نقش، جایگاه و وظایف انجمن
1-3 ایجاد بسترهای لازم برای جذب دانشجویان مجسمه سازی جهت مشارکت در امور انجمن
1-4 شناسایی، ترغیب و ایجاد انگیزه برای دانشجویان فعال جهت عضویت در انجمن
1-5 استفاده از توانایی‌های بالقوه نهادهای دانشجویی به عنوان بازوی اجرایی در پیشبرد اهداف کمیته های انجمن
ماده 2-  ارکان کمیته:
1- رییس کمیته 2- نائب رییس 3- اعضا اصلی 4- اعضا دانشجویی  5- رابط هیات مدیره
رییس، نائب رییس و سه نفر اعضا اصلی، شورای پنج نفره کمیته دانشجویی را تشکیل می‌دهند.
شرایط اعضا:
1- رییس کمیته: عضویت در انجمن هنرمندان مجسمه ساز و دارای مدرک کارشناسی مجسمه سازی از ایران
2- نائب رییس: عضویت در انجمن هنرمندان مجسمه ساز و دارای مدرک کارشناسی مجسمه سازی از ایران، نائب رییس توسط رییس کمیته انتخاب می‌گردد.
3- اعضا اصلی کمیته متشکل از سه نفر دانشجوی مجسمه سازی می‌باشند که در انتخابات انجمن‌های علمی دانشگا‌ه‌های هنر، تهران و نیشابور با کسب اکثریت آرا به سمت ریاست انجمن علمی گروه خود برگزیده شده اند.
4- اعضا دانشجویی متشکل از اعضای فعال دانشجویی می‌باشند که توسط روسای انجمن‌های علمی به کمیته معرفی می‌گردند. تعداد اعضا دانشجویی بر حسب نیاز کمیته نامحدود است.
تبصره1- اگر به هر دلیلی انتخابات انجمن‌ علمی یکی از دانشکده های مجسمه سازی با تأخیر برگزار شد یا انجمن علمی به حالت تعلیق درآمد شورای کمیته می‌تواند موقتاً یک دانشجو را به عنوان عضو اصلی انتخاب نماید.
تبصره2- در صورت تاسیس رشته مجسمه سازی تازه یا تاسیس مقطع فوق لیسانس مجسمه سازی تعداد اعضا اصلی به شرح بند3 از ماده2 از سه نفر افزایش خواهند یافت. همچنین در صورت انحلال هر یک از دانشکده ها نیز یک عضو از تعداد اعضا اصلی کاسته خواهد شد.
تبصره3- چنانچه نحوه فعالیت یا همکاری هر یک از اعضا اصلی یا دانشجویی مورد رضایت شورای کمیته قرار نگرفت پس از ابلاغ تذکرات لازم، شورا می‌تواند فرد دیگری را برای انجام وظایف محوله جایگزین نماید.
ماده 3- شرح وظایف کمیته:
1-  ایجاد بانک اطلاعاتی از مشخصات، علایق و توانمندی‌های دانشجویان از طریق پر کردن فرم‌های ثبت نام
2- معرفی دانشجویان فعال بر اساس توانمندی در بخشهای اجرایی، پژوهشی، اداری و غیره جهت فعالیت در کمیته‌های چندگانه انجمن
3- برگزاری جلسات مشترک با مدیرگروه رشته مجسمه سازی یا معاونت‌های پژوهشی و دانشجویی دانشگاه‌ها جهت هماهنگی و همکاری‌های مشترک با انجمن
4- برگزاری ورکشاپ‌های آموزشی یا همایش و سخنرانی در دانشگاه‌ها با همکاری انجمن
5- تسهیل ارتباط بین نشریات دانشجویی با کمیته انتشارات انجمن جهت همکاری‌های مشترک
6- طراحی فراخوان و برپایی نمایشگاه‌های مشترک دانشجویی یا فارغ التحصیلان دانشگاهی
7- برپایی همایش، سخنرانی یا انتشار مقالات پژوهشی در حوزه آسیب شناسی آموزش مجسمه سازی در دانشگاه‌های ایران با همکاری صاحبنظران و ارائه دستاوردها به مدیران گروه‌ها، اساتید دانشگاهی و وزارت علوم
8- رایزنی و همکاری با دوسالانه ها و جشنواره های مجسمه سازی جهت تقدیر و معرفی برگزیدگان بخش دانشجویی
9- معرفی کارگروه‎‌های دانشجویی به اداره حجم سازمان زیباسازی یا نهادهای دیگر جهت همکاری در پروژه‌های اجرایی
10- تقدیر از دانشجویان فعال در کمیته با اعطا نشان، لوح تقدیر، یا به هر نحو مقتضی
11- هرگونه همکاری با ارگانهایی غیر از نهادهای دانشجویی باید با هماهنگی رابط  و از طریق مکاتبه با هیات مدیره صورت پذیرد.
ماده 4- تغییر و اصلاح آیین نامه:
هرگونه تغییر یا اصلاح در مفاد این آیین نامه مستلزم پیشنهاد کتبی از جانب شورای کمیته دانشجویی و تصویب هیات مدیره می‌باشد.

این آیین نامه در 4 ماده و 3 تبصره در مورخ    /    /1395 به تصویت هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز رسید.