فراخوان سومین دوره جایزه هنر معاصرویستا

آدرس سایت برای دریافت فرم فراخوان www.vistaart.gallery/fa/vista-prize/v1397
دبیر خانه
تلفن تماس: 88513933-34
www.vistaart.gallery
@vistaart