گزارش برگزاری مجمع عمومی سالیانه (نوبت دوم)

گزارش برگزاری مجمع عمومی سالیانه (نوبت دوم):
جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران مورخ ۲۸/ ۴/ ۹۸ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزارشد.
با اعلام به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی نوبت دوم طبق اساسنامه و اعلان رسمیت یافتن جلسه, دستور جلسه مجمع به ترتیب ذیل اجرا شد:
- تشکیل هیات رئیسه براساس آراء اعضاء
- قرائت گزارش هیئت مدیره با موضوع عملکرد یکساله انجمن توسط دبیر انجمن خانم صفا سبطی
- قرائت گزارش بازرس قانونی انجمن توسط خانم سارا روحی صفت
- گزارش مدیر مسئول انجمن خانم نگار نادری پور درباره موارد و مطالبات صنفی
- اعلام کاندیداتوری خانم سارا روحی صفت و آقای فرزین هدایت زاده برای بازرسی یکساله
- رای گیری و شمارش آرا ثبت شده توسط هیات رئیسه محترم
- اعلام نتایج و انتخاب خانم روحی صفت به عنوان بازرس و آقای هدایت زاده به عنوان بازرس علی البدل

عکس: لیلا ابراهیمی