اطلاعیه

اطلاعیه
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد تعدادی آثار هنری (مجسمه شهری) برای ایستگاه قطار برقی گلشهر شهر جدید هشتگرد (فضای داخلی و خارجی ایستگاه) با نگرش معاصر و متناسب با زمینه اجرا کند.
لذا از هنرمندانی که در حوزه مجسمه های شهری تجربه و سابقه دارند، دعوت میکند جهت بازدید از فضای مورد بحث در تاریخ دوشنبه ۱ مهر ۹۸ راس ساعت ۲/۵ بعداز ظهر در محل اجرای پروژه حضور بهم رسانند.
آدرس: اتوبان تهران - قزوین شهر جدید هشتگرد میدان اول سمت راست ایستگاه مترو شهر جدید هشتگرد
تا ضمن بازدید از فضا در مورد شیوه عملکرد و طراحی ایده و پروژه اطلاعات لازم را دریافت نمایند.