رونمایی از کتاب سومین اکسپو مجسمه

رونمایی از کتاب سومین اکسپو مجسمه
سالن استاد شهناز خانه هنرمندان
چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ساعت ۱۸ تا ۲۰