گفتگو بر مدار مجسمه

گفتگو بر مدار مجسمه
اين برنامه سلسله گفتگوهايی است با محوريت مجسمه كه توسط انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران برگزار می‌شود.
در اين سلسله گفتگوها، روح الله شمسی زاده، مجسمه ساز، پژوهشگر و مدرس دانشگاه به گفتگو وتبادل نظر با هنرمندان و صاحب نظران می‌پردازد.
مستند سازی شرايط روز و تبيين سير تكوينی آثار هنرمندان و همچنين ايجاد بستر گفتگو با صاحب نظران پيرامون مباحث مرتبط با مجسمه سازی از اهداف اين برنامه است.
سومين گفتگوی اين برنامه با بهداد لاهوتی است.
اين گفتگو به تاريخ شنبه ۳۱ خرداد ١٣٩٩ ساعت ١٨:٣٠ خواهد بود.

بخشی از رزومه فعاليت بهداد لاهوتی :
عضو هيات مديره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران دوره ششم (١٣٨٨-١٣٩٠) و هشتم (١٣٩٣-١٣٩٥)
عضو شوراى سياست گذاری و دبير اجرايى بينال هفتم مجسمه سازى تهران ١٣٩٦
عضو شوراى سياست گذاری وانتخاب آثار سمپوزيوم هشتم تهران ١٣٩٥
دبير سمپوزيوم پديده مشهد ١٣٩٣
عضو شوراى دبيران بينال ششم مجسمه سازى تهران ١٣٩١
دبير اكسپوى مجسمه ١٣٩٠

نمايش هاى انفرادى
گالرى نيكلاس فلامل پاريس (چهره ديگر) ١٣٩٨
گالرى هدايت با عنوان (دستگاه) ١٣٩٨
گالرى آران با عنوان (چنگك) ١٣٩٢
گالرى آران با عنوان (باميه) ١٣٨٩
گالرى آران با عنوان (چاهنچاه) ١٣۸۸
گالری قانون ١٣٨٣
گالرى سرو ١٣٨١
بيش از ٤٠ نمايش گروهى ......
باغهاى ايرانى گالرى آران ١٣٩٥
نمايشگاه فلورسنت گالرى آرت لانژ ١٣٩٣
نمايشگاه فيگوراتيو گالرى شيرين ١٣٩١
نمايشگاه مجسمه های كوچك گالرى فروهر ١٣٩١
نمايش ابر قهرمان گالرى آران تهران نيويورك ١٣٩٠
نمايش گروهى با عنوان خصوصى گالرى طراحان آزاد ١٣٨٩
نمايشگاه بنياد فرجام ، دبى ١٣٨٩
نمايشگاه (ايران سياه يا سفيد) گالرى ورسو ، تورين ايتاليا ١٣٨٨
نمايشگاه موزه چلسى نيويورك با عنوان ايران از درون وبيرون ١٣٨٨
نمايشگاه گروهى بذرهاى بائوباب گالرى آران تهران ١٣٨٨
نمايشگاه هنرمندان زير٣٥ سال خانه هنرمندان ١٣٨٨
نمايشگاه گروه معكوس گالرى ١٠ تهران ١٣٨٨
نمايشگاه گروه معكوس گالری اثر ١٣٨٦
نمايش هنر محيطى توچال ١٣٨٧
بينال مجسمه سازى تهران موزه هنرهاى معاصر ١٣٨٦
بينال ازمیر ترکیه ١٣٨٦
حراج تهران ١٣٩٨
حراج تهران ١٣٩٢
آرت دبی ١٣٩٠
آرت دبی