اولین نمایشگاه گروهی ژوژمان دانشجویان رشته مجسمه سازی