دهمین سموزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران( بخش دستیاری)