گزارش برگزاری مجمع سالیانه نوبت دوم 1401

به گزارش روابط عمومی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۱ در محل سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار گردید.
پیش از شروع جلسه آقای بیژن غنچه پور، دبیر انجمن گزارشی از وضعیت معیشتی و شغلی اعضا انجمن ارائه نمودند و سپس آقای روح اله شمسی زاده ریاست انجمن گزارش عملکرد انجمن در سال گذشته را ارائه نمودند.
هیات رئیسه این جلسه متشکل از آقایان منصور آذری، عباس مجیدی، سهند حسامیان و خانم نگار نادری پور پس از استماع گزارش سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ توسط بازرس و تایید آن توسط مجمع، نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نموده و طی آن آقای هدایت صحرایی به عنوان بازرس و آقای دهقان محمدی به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۴۰۱ انتخاب گردیدند.