بیانیه انجمنهای تجسمی ایران در خصوص فاجعه جان باختن مهسا امینی

بیانیه انجمنهای تجسمی ایران در خصوص فاجعه جان باختن مهسا امینی

بار ديگر در غم و اندوهي همگاني به خاطر از دست دادن يكي ديگر از جوانان عزيزمان به سوگ نشسته‌ايم.
فاجعه جان باختن مهسا اميني و جوانان ديگر اين سرزمين تحت مديريت و سياست ناكارآمد ارشادي و ارعابي و با تحميل و تهديد و آزار روحي و جسمي به هيچ عنوان پذيرفته نبوده و بشدت نکوهیده و محكوم است.
اين رويه نه تنها با فرهنگ ايراني و اسلامي مطابقت نداشته بلكه در اين زمان كه بيش از هميشه به درك متقابل و ترويج رواداري نيازمنديم مردم را به دوزخ كين و خشم سوق مي‌دهد.
انجمن‌هاي هنرهاي تجسمي اين مصيبت و فاجعه دردناك را به خانواده داغدار و مظلوم مهسا اميني و همه مردم شريف ايران تسليت گفته و اميد دارند اين سوگ بزرگ، صداي بلند جرس برچيدن كاروان سياست و مديريت اجتماعي ناكارآمد باشد. رويكردي كه نه تنها در ايجاد و احساس امنيت موفق نبوده بلكه موجبات بازتوليد و توزيع افزون خشم و نفرت را در كشور فراهم خواهد آورد.