بیانیه انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران " در خصوص عملکرد سازمان زیبا سازی شهرتهران