سومین نامه سرگشاده انجمن های تجسمی در خصوص وقایع اخیر دانشگاه هنر